En grøn bydel med høj biodiversitet 

I tråd med Albertslund-ånden vil Vridsløse være kendetegnet ved gunstige rammer for det grønne, rekreative og aktive liv. Bydelen vil dyrke og bygge videre på dele af grundens i forvejen mange grønne kvaliteter, samt skabe nye attraktive, grønne byrum og kiler omkring de nye og gamle bygninger til glæde for både mennesker og dyreliv.

Natur og biodiversitet

Det grønne er altid nær

Vridsløse kommer til at bestå af en samlet grøn struktur, som sikrer, at der aldrig er langt fra bolig til attraktive, grønne områder. Fra den mindre beplantning i have- og gårdrum, til den mere urbane beplantning i gaderum og kvarterpladser og videre til den bynatur og de høje træer i de større og åbne grønne områder mellem boligkvartererne. 

Hvert boligkvarter får sin egen grønne karakter, som skaber variation og identitet, når man bevæger sig rundt i bydelen. Dette vil sammen med bygningerne skabe et særpræg, som gør det interessant at færdes i området. 

Der er foretaget registreringer af grundens eksisterende naturkvaliteter for at sikre, at den nye bydel i fremtiden vil få områdets biofaktor og bidrag til biodiversitet til at stige.

Stort fokus på at skabe en høj biodiversitet

Der er foretaget registreringer af grundens eksisterende naturkvaliteter for at sikre, at den nye bydel i fremtiden vil få områdets biofaktor og bidrag til biodiversitet til at stige. For at sikre gennemgående fokus på områdets gamle træer, foretog Albertslund Kommunes naturmyndighed allerede tidligt i processen (primo 2021) besigtigelser og registreringer af områdets større betydningsfulde træer.  

Denne registrering har fungeret som grundlag for masterplanens udformning af den nye bydel, hvor Vridsløses grønne kiler konkret placeres de steder, hvor der i dag findes den største koncentration af større, betydningsfulde træer. 

Der arbejdes målrettet med at skabe flora- og faunakorridorer, så området naturmæssigt bindes sammen på en måde, der skaber gode rammer for spredning af dyr og planter.

Natur og biodiversitet

Fældede træer får nyt liv

Trods store bestræbelser for at bevare så mange af de store, gamle træer som muligt, vil en mindre del af grundens træer blive fældet som følge af udviklingen af den nye bydel. Det skyldes blandt andet nødvendige ledningsomlægninger for forsyningsinfrastrukturen i både Vridsløse og de omkringliggende byområder samt terrænbearbejdninger i forbindelse med anlæg af den nye sø syd for fængslet.

De pågældende træer er udpeget i samarbejde med Albertslund Kommune, og udpegningen er politisk vedtaget i forbindelse med godkendelsen af masterplanen. 

Der bliver forud for fældningen foretaget en grundig kortlægning af de pågældende træer, og arbejdet vil derfor ske med stor respekt for områdets natur og dyreliv. De træer der fældes, forbliver på grunden, hvor de får nyt liv som en del af den nye bydel. De vil f.eks. bidrage til områdets biodiversitet som insekthoteller og vigtige rastesteder for smådyr, mens enkelte træer kan blive transformeret til urbane møbler og skulpturer.

Søen erstatter de to eksisterende bassiner på grunden og vil blive udformet med fokus på at skabe optimale betingelser for dyre- og planteliv og samtidig fungere som regnvandsbassin med varierende vandspejl. Illustration: Cobe.

Ny sø bliver et vigtigt rekreativt område

Den nye sø vil fungere som et stort og rekreativt naturområde, hvor et slynget stisystem omkring søen vil sikre tilgængelighed fra bydelen. Søen erstatter de to eksisterende bassiner på grunden og vil blive udformet med fokus på at skabe optimale betingelser for dyre- og planteliv og samtidig fungere som regnvandsbassin med varierende vandspejl. 

Terrænet omkring søen bearbejdes naturligt med flade brinker som skærer sig ind i de omkringliggende landskabs- og gårdrum. Omkring søen vil beplantningen bestå af klynger med hjemmehørende træer, buske og bundplanter. De solbeskinnede områder vil blive sået til med vildeng tilpasset det våde miljø. I et miljø med mange blomstrende urter og varierende fugtighedsgradienter vil en lang række insekter, padder og andre smådyr kunne trives. Syd for søen vil der blive etableret et frodigt og vildt naturområde, hvor planterne frit kan vokse og fældede træer kan placeres i græsset og indtages af insekter.

Arbejdet med etableringen af den nye sø, herunder oprensning af eksisterende regnvandsbassiner og fældning af træer omkring disse, forventes at begynde i første halvår 2023.  

Over 500 nye træer plantes

I Vridsløses grønne kiler vil der forventeligt blive plantet mellem 500 og 700 nye træer og tilført en bred vifte af forskellige buske, stauder, opholdsplæner og arealer med vildeng. Der vil hovedsageligt blive plantet hjemmehørende arter med en stor artsdiversitet for at sikre variation til gavn for dyrelivet – men også for at skabe nogle attraktive landskabsrum med årstidsvariation, farveskifte og forskellige blomstringer. 

Stedsegrønne planter vil skabe kvalitet i løbet af vinteren, og uberørte, vilde hjørner vil lægge op til sanselige rum med mulighed for fordybelse og afslapning. Bundbeplantningen i de grønne arealer vil variere fra vildtvoksende engarealer med blomstrende urter til urteplæner og klippet græsplæner, som egner sig til ophold, sport og aktivitet. Den største opholdsplæne vil ligge centralt i området syd for fængselskomplekset.

Vridsløse

Læs om projektet

Det tidligere Vridsløselille Statsfængsel omdannes til en mangfoldig, tryg og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil samt en tydelig forankring i historien.

Læs mere