Boligkvarterer

I tråd med Albertslund-ånden vil Vridsløse være kendetegnet ved gunstige rammer for det grønne, rekreative og aktive liv. Bydelen vil dyrke og bygge videre på dele af grundens i forvejen mange grønne kvaliteter, samt skabe nye attraktive, grønne byrum og kiler omkring de nye og gamle bygninger til glæde for både mennesker og dyreliv.

Skydebanen

Navngivning af kvarteret har taget afsæt i den del af historien fra Vridsløse. Den handler om, at fængslet var selvforsynende og skulle fungere på helt egne præmisser på en mark, inden selve Albertslund by opstod. Derfor var dyrkning og forsyning en vigtig del af fængslets virke og netop i dette område blev der dyrket kartofler og andre afgrøder til at bespise fangerne. Gasværket og den gamle kartoffelkælder lå desuden tidligere placeret her. Kartoffelkælderen blev sidenhen lavet til en skydebane for de ansatte. Skydebanen dannede bl.a. baggrund for de ansattes idrætsforening.

Om kvarteret

Kvarteret Skydebanen er det første, der etableres i det nye Vridsløse. Området bliver et grønt, urbant kvarter med god grobund for fællesskaber. Boligerne bliver placeret omkring grønne gårdrum i 6 karréer. I midten af kvarteret anlægges en kvarterplads med et kvartershus. Her kan beboerne mødes på tværs af boligområdet og bydelen.

Pladsen i området får navnet Skydebanens Plads. De fire gadenavne i kvarteret er: Gasværksgade, Gartnerigade, Værkstedsgade, Kartoffelgade.

 

 

COBE

Hængslet

Navngivning af dette kvarter tager afsæt i, at Vridsløse kobler sig til selve byen her. Samtidig knytter navnene sig an til forskellig slang, der er i sproglig familie med Hængslet. For eksempel Nøglesvinget bygger på slang for de tidligere ansatte – en såkaldt nøglesvinger. Vejene her har ingen vej-endelser, da navnene står kort og godt i sig selv.

Om kvarteret

Kommer man fra Albertslund Station og centrum, er kvarteret Hængslet det første, man møder. Her vil der være en naturlig strøm af gående og cyklister, der benytter sig af hovedstien på vej til og fra resten af bydelen. Kvarteret udgøres af boligkarréer i vekslende højde, hvoraf de vestlige karréer åbner sig mod den kommende sø. Ud mod søens ene hjørne er en mindre kvartersplads med faciliteter til dyrkning, udendørs fællesspisning og madlavning.

Pladsen i området får navnet Hængslets Plads. De tre foreslåede gadenavne er: Trinbrættet, Bagporten og Nøglesvinget.

De endelige navne lægges fast i forbindelse med lokalplanlægningen for området.

COBE

Brasen

Kvarteret Brasen ligger i den helt centrale del af Vridsløse og en større del af bebyggelsen her er bevarede bygninger. Kvarteret er samtidig den primære del af det udpegede kulturmiljø og det er her populærkulturen med Olsen Banden manifesteres. Derfor træder historien og kulturhistorien mere specifikt frem her, for eksempel med forslag om navngivning efter personnavne og et par af de lidt mere finurlige historier fra Olsen Banden universet, som for eksempel Bel Air Vænget. Egon Olsens vej omdøbes ydermere til Egon Olsens Allé. Fængselsvej foreslås forsat som en vej, der strækker sig ind og forbi fængslet dog i en lidt anden udformning end i dag.

Om kvarteret:

Kvarteret Brasen bliver hjertet af Vridsløse. Når kvarteret står færdigt, vil det emme af historie og stemning fra de gamle fængselsbygninger og funktionærboliger, der bliver åbnes op for nyt liv gennem nye funktioner og omdannelse til beboelse. Egon Olsens Allé omdannes til en smuk allé, der som en lang akse fører beboere og besøgende gennem kvarteret og ned til ankomstpladsen og den berømte grønne port. Langs alléen opføres flere enkeltstående boligkarréer, der indordnes efter de nuværende træers placering.

Pladsen i området får navnet Brasens Plads. Opkaldt efter selvsamme kaldenavn, som blev brugt af indsatte og ansatte om fængslet. Brasen refererer til det faktum at fangerne brasede kartofler over gasflammen, som var opvarmningskilde i cellerne.

De foreslåede navne for fløje og veje i kvarteret Brasen er: Kyhls Fløj, Nebelong Fløj, Hejes Fløj, Kaalunds Fløj, Franz Jäger Vænget, Bel Air vænget.

COBE
COBE

Nøglehullet

Navngivningen i dette kvarter er dedikeret til de tidligere ansatte i fængslet. Veje navngives efter de titler, ansatte havde. Her bevares de tidligere funktionærboliger og området husede også de ansattes idrætsforening, som trækker tråde til Albertslund idrætsforening i dag. Det understøtter den historiske fortælling om, at fængslet var et lille samfund i sig selv.

Om kvarteret:

Kvarteret Nøglehullet samles af et fælles strøg i midten, hvor to tidligere funktionærboliger omdannes til at rumme udadvendte funktioner for beboere og besøgende. Området karakteriseres af rækkehuse med små haver og frugttræer på de grønne arealer. Området afgrænses mod øst af dele af den gamle fængsels mur, der med små åbninger til stier inviterer nysgerrige ind i kvarteret, mens muren også fungerer som skillelinje mellem parken og rækkehusenes private haver.

Pladsen i området får navnet Nøglehullets Plads. De seks foreslåede vejnavne er: Vagtmestergangen, Gasmestergangen, Barbergangen, Præstegangen, Inspektørgangen og Forsorgsgangen.

COBE

Muren

Murens kvarter dedikeres til de indsattes aktiviteter under deres afsoning. Navnene passer godt til kvarterets fremtidige karakter som et børnekvarter, hvor der er plads til leg og samvær med familien. Det er her, der er tydelige tegn på dengang en gummiged bragede igennem muren i forbindelse med den famøse fangeflugt i 1995.

Om kvarteret:

Kvarteret Muren bliver et rigtigt børnekvarter. Området består af en blanding af rækkehuse og etageboliger, bilfri gader, stisystemer mellem bygningerne samt grønne hegn og haver, som børn og voksne kan udforske. Rundt omkring er brudstykker af fængselsmuren bevaret. Den bliver begrønnet eller brugt som facadeelementer eller læhegn til ophold. På den centrale plads bliver der anlagt fælleshaver, så beboerne kan mødes og få jord under neglene, og børnene kan mærke, hvor råvarerne kommer fra.

Pladsen i området får navnet Murens Plads. De fem foreslåede vejnavne er: Børstestræde, Klemmestræde, Signalstræde, Braillestræde og Uniformsstræde.

COBE
Vridsløse

Læs om projektet

Det tidligere Vridsløselille Statsfængsel omdannes til en mangfoldig, tryg og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil samt en tydelig forankring i historien.

Læs mere