Boligkvarterer

I tråd med Albertslund-ånden vil Vridsløse være kendetegnet ved gunstige rammer for det grønne, rekreative og aktive liv. Bydelen vil dyrke og bygge videre på dele af grundens i forvejen mange grønne kvaliteter, samt skabe nye attraktive, grønne byrum og kiler omkring de nye og gamle bygninger til glæde for både mennesker og dyreliv.

Boligkvarterer 1

Boligkvarter 1

Boligkvarter 1 er det første, der etableres i Vridsløse. Området bliver et grønt, urbant kvarter, med god grobund for fællesskaber. Boligerne bliver placeret omkring grønne gårdrum i 6 karréer. Karréerne mod øst åbner sig op mod områdets kommende sø, mens de midterste karréer henvender sig til kvarterets centrale plads, aktivitetskilen og forbindelsen ved mobilitetshuset. I midten af kvarteret anlægges en kvartersplads med et kvartershus. Her kan beboerne mødes på tværs af boligområdet og bydelen og for eksempel tage ophold i eftermiddagssolen på vej hjem, gå forbi kvartershuset til et slag bordtennis eller krea og ved mere arrangerede begivenheder deltage i fællesspisninger, fastelavn eller sammen se fodbold.

Hvad var der før?

Gasværket har ligget i dette område og har forsynet fængslet og de omkringliggende områder. Der var også gartneri, hvor der blandt andet blev dyrket kartofler. Området bød også på kolonihaver, som funktionærer kunne leje. Skydebanen blev etableret på et senere tidspunkt. Her lærte de ansatte at bruge våbnene fra vagtmesterkontoret.

COBE
Boligkvarterer 2

Boligkvarter 2

Kommer man fra Albertslund Station og centrum, møder man boligkvarter 2 først. Her vil der være en naturlig strøm af gående og cyklister, der benytter sig af hovedstrøget på vej til og fra resten af bydelen. Området udgøres af boligkarréer i vekslende højde, hvoraf de vestlige karréer åbner sig mod den kommende sø. I områdets nordlige ende er en mindre kvartersplads med faciliteter til dyrkning, udendørs fællesspisning og madlavning. Det eksisterende chateau forventes at blive bolig med fokus på beboelse for flere generationer, mens værkstedsbygningerne, der ligger i forbindelse med den nuværende fængselsmur, bevares til udadvendte funktioner, som f.eks. værksted, bryggeri eller galleri. Helt mod syd placeres et mobilitetshus, som betyder, at meget store dele af kvarteret bliver bilfrit. Det giver plads til flere stisystemer, der breder sig som store grønne gårdrum, der skal bløde den urbane karakter op og skabe plads til beboere og brugere af området, som kan benytte udearealerne til blandt andet spil og afslapning. Områdets eksisterende kirsebærtræer danner grobund for beplantningen, der skal bestå af blomstrende træer.

Hvad var der før?

Området bærer præg af at have ligget uden for fængselsmurene, der afgrænser kvarteret mod nord.
Før i tiden har området således været brugt som marker til dyrkning af afgrøder for betjente og indsatte.

COBE
Boligkvarterer 3

Boligkvarter 3

Boligkvarter 3 bliver hjertet af Vridsløse. Når kvarteret står færdigt, vil det emme af historie og stemning fra de gamle fængselsbygninger og funktionærboliger, der bliver åbnet op for liv gennem nye funktioner og omdannelse til beboelse. Egon Olsens Vej omdannes til en smuk allé, der som en lang akse fører beboere og besøgende gennem kvarteret og ned til ankomstpladsen og den grønne port. Langs alléen opføres flere enkeltstående boligkarréer, der indordnes efter de nuværende træers placering. Det skal bevare og udbygge det skovlignende område med kastanjetræer, der har været et populært udflugtssted blandt beboerne i området. Bevæger man sig op til bydelens samlingspunkt for iværksætteri, kreativitet og fællesskab, Porten, kan man gøre hold ved en café eller se nogle af aktiviteterne fra de lokale iværksættere, inden man bevæger sig videre mod det tidligere fængsels hovedbygning og Panoptikon. Disse omdannes til at indeholde fællesrum og funktioner for beboere og besøgende, mens fængselslængerne bliver opført på ny, for at kunne omdannes til boliger. Længerne omkranses af en stor offentlig park med stisystemer, gamle bevarede træer og vilde bede, der tilskynder en varieret biodiversitet og skaber fleksible grønne rum, som kan bruges til leg, spil eller en stor fælles picnic.

Hvad var der før?

Området er karakteriseret ved nogle af arealets mest ikoniske pejlemærker. Den grønne port, kirketårnet, hovedbygningen og inspektørboligen. Disse har haft stor betydning for fængslets daglige virke, men de har også en vigtig kulturel betydning for mange som følge af fængslets rolle i Olsen Banden-filmene. Parkområdet omkring inspektørboligen har været flittigt brugt af områdets beboere, hvor kastanjetræerne har givet skygge på sommerdage.

COBE
COBE
Boligkvarterer 4

Boligkvarter 4

Boligkvarter 4 samles af et fælles strøg i midten, hvor to tidligere funktionærboliger omdannes til at rumme udadvendte funktioner for beboere og besøgende. Funktionærboligerne havde flere frugttræer i haverne, og det bliver brugt som et historisk bindeled mellem det gamle og det nye, da området skal karakteriseres af rækkehuse med små haver og frugttræer på de grønne arealer. Hele området gøres bilfrit, så forældre ubekymret kan lade deres børn bevæge sig rundt på arealerne og udforske ethvert hjørne af kvarteret og bruge pladserne til leg. Området afgrænses mod øst af dele af den gamle fængselsmur, der med små åbninger til stier inviterer nysgerrige ind i kvarteret, mens muren også fungerer som skillelinje mellem parken og rækkehusenes private haver. I denne ende bliver rækkehusene også lavere, så man fra hele kvarteret får kig mod fængselskomplekset og det gamle kirketårn. Mod nord placeres et mobilitetshus, hvor stueetagen åbnes og tiltænkes blandt andet erhvervsfunktioner, som henvender sig mod Roskildevej, mens to etagebyggerier afgrænser kvarteret mod syd, hvor aktivitetskilen til sport og leg bliver placeret.

Hvad var her før?

Området har ligget uden for fængselsmurene, hvilket har givet plads til funktionærboliger for fængselsbetjentene. Her lå også idrætsforeningens fodboldbane, hvor FIOV – Funktionærernes Idræts og Orkesterforening Vridsløselille holdt til.

COBE
Boligkvarterer 5

Boligkvarter 5

Dette kvarter vil fremstå som en nyfortolkning af nabokvarteret på den anden side af fængselsmuren. Man kan derfor sige, at boligkvarteret bliver et rigtigt børnekvarter. Området består af en blanding af rækkehuse og etageboliger, bilfri gader, stisystemer mellem bygningerne samt grønne hegn og haver, som børn og voksne kan udforske. Rundt omkring er brudstykker af fængselsmuren bevaret og bliver begrønnet eller brugt som facadeelementer eller læhegn til ophold. På den centrale plads bliver der anlagt fælleshaver, så beboerne kan mødes og få jord under neglene, og børnene kan se, hvor råvarerne kommer fra. Områdets kvartershus laves i den nye kirke, som bevares for at give plads til spontane og planlagte begivenheder for beboerne hele året rundt. Pladsen afgrænses mod nord af boliger og erhverv, som skærmer for det nye mobilitetshus, der er bygget op omkring den gamle fængselsmur.

Hvad var her før?

Området har været brugt som en åben gård til gåture for de indsatte og har også indeholdt en fodboldbane og tennisbane. Den nye kirke, værkstedsbygningerne og fængselsmuren stammer fra forskellige tidsepoker og fortæller hver for sig om områdets rige historie. Mod øst brydes de åbne arealer af et stort grønt hegn med en rig fauna bestående af løv- og nåletræer samt buske og hvidblomstrende træer.

COBE
Vridsløse

Læs om projektet

Det tidligere Vridsløselille Statsfængsel omdannes til en mangfoldig, tryg og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil samt en tydelig forankring i historien.

Læs mere